Planer om modernisering af Strandparken

Køge Bugt Strandpark blev færdiganlagt i 1980 og har i dag et spændende friluftsliv- og kulturliv, en rig natur og god klimasikring. Nu er der gået en del år siden, og der er behov for en modernisering af Strandparken.

De 5 strandparkkommuner – Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk – samarbejder om, hvordan en modernisering af Strandparken kan se ud, hvad den kan indeholde og hvordan lovgivningen kan gøre det muligt at gennemføre de nødvendige og ønskede forandringer. Herunder kan du læse om det seneste og aktuelle arbejde med planer om modernisering Strandparken.

På vej mod en anlægslov og modernisering af Strandparken

Planen for input til anlægsloven blev i oktober 2023 afleveret til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Det er ministeren for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, Morten Dahlin, som er den ansvarlige minister for en kommende anlægslov.

Ministeren arbejder med partierne i Folketinget om en anlægslov for modernisering af Strandparken. Målet er, at en ny anlægslov kan behandles i Folketinget i oktober 2024.

Når anlægsloven har fastsat en ramme, skal moderniseringsprojekterne konkretiseres og udformes. Herefter skal der laves lokalplaner inden projekterne kan opføres.

Der går noget tid, inden Fremtidens Strandpark kan opleves, men de første skridt er taget, og vi er på vej.

Kontakt

Har du spørgsmål til planerne for modernisering af Strandparken og anlægsloven, er du velkommen til at skrive til projektleder
Christine Brønnum-Johansen: cbj01@vallensbaek.dk.

Kommunernes plan for input til en anlægslov

Ønsker og idéer til anlæg og aktiviteter i Strandparken fra processen med inddragelse af borgere og interessenter er i foråret og sommeren 2023 blevet drøftet og bearbejdet i Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre.

Det har resulteret i en samlet plan for input til anlægsloven hele Strandparken, som er godkendt af kommunalbestyrelser og byråd i september og oktober 2023.

Plan med input til anlægslov:
Modernisering af Strandparken – Input til en anlægslov

Bilag til planen:
Bilag – Input til anlægslov

Planen udpeger 23 udviklingsområder i hele Strandparken, fordelt på 7 temaer:

A. Indgange til Strandparken og vandet
B. Støttepunkter
C. Undervisning og formidling
D. ARKEN
E. Rekreativt byggeri i havnebassiner
F. Ekstensive aktiviteter
G. Udvikling af natur

Rammerne for de 23 områder i planen skal give kommunerne mulighed for at udforme de konkrete anlægsprojekter, som kan modernisere Strandparken til glæde for alle.

Kommunernes 23 udpegede områder og de 7 moderniseringstemaer fra A-G.

Inddragelse om input til en anlægslov

Modernisering af Køge Bugt Strandpark forudsætter, at der kommer en anlægslov, der undtager udvalgte områder og anlæg i Strandparken fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer.

I oktober og november 2022 har de 5 kommuner afholdt forskellige arrangementer med inddragelse af borgere, brugere og interessenter. Ved et opsamlende info-arrangement den 28. november 2022 blev kommunernes arbejde med anlægsloven præsenteret og udstillet samlet. Arrangementet blev live-streamet, og optagelsen kan ses her:

 

Herefter er de fem kommuner gået i gang med at bearbejde de idéer og forslag til anlægsloven, som er lagt frem og drøftet ved inddragelsesarrangementerne. Læs mere under fanen ”Den videre proces”.

Dato og tidspunktArrangørTilmelding
12. oktober 2022 – 31. oktober 2022Vallensbæk Kommune

Skriftlig høring af centrale aktører og foreninger. Der afholdes møde med parterne efter behov.

For inviterede.
12. oktober 2022
Kl. 16.30-18.00
Ishøj Kommune

Gåtur i Strandparken med borgmesteren
Mødested: Café Kanalu, Skovvej 52, 2635 Ishøj

Læs mere: Modernisering af Køge Bugt Strandpark (ishoj.dk)

Åbent for alle interesserede.
25. oktober 2022
Kl. 16.30-19.30
Brøndby Kommune

Workshop
Mødested: Sejlerhuset, Strandporten 9, 2660 Brøndby Strand

Læs mere: https://brondby.dk/strandparken

Åbent for alle interesserede.
25. oktober 2022
Kl. 17-18.30
Hvidovre Kommune

Fokusgruppe

For inviterede foreninger.
25. oktober 2022
Kl. 17-19
Ishøj Kommune

Workshop for foreninger
Mødested: Byrådssalen, Ishøj Rådhus

Læs mere: Modernisering af Køge Bugt Strandpark (ishoj.dk)

For inviterede foreninger.
1. november 2022Greve Kommune

Interessentmøde med Greve Marina

For inviterede
3. november 2022Greve Kommune

Interessentmøde med Natur- og Miljørådet.

For inviterede.
23. november 2022-12. december 2022Vallensbæk Kommune

Skriftlig høring af naboer og nærliggende beboere.

For inviterede.
28. november 2022
Kl. 16.30-18.30
Strandparken I/S

Info-arrangement hvor kommunernes idéoplæg til aktivitetsområder og anlæg Strandparken udstilles.

Mødested: Vallensbæk Rådhus i kommunalbestyrelsessalen “Havet”, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand.

Kl. 17 præsenteres processen med anlægslov, planlægning og projektudvikling, som en modernisering af Køge Bugt skal igennem. Herefter har kommunerne mulighed for at præsentere deres idéer til en anlægslov for Strandparken, og man kan møde nogle af de folk, som arbejder med planerne.

Klik her for at læse mere om arrangementet.

Åbent for alle interesserede.

Tilmelding ikke nødvendig

Her kan du læse mere om borgermødet, der blev afholdt den 28. november 2022

 

Principaftale om en anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark

For at gennemføre en modernisering af Køge Bugt Strandpark, er det nødvendigt med en anlægslov, der undtager nye anlæg i strandparken fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

De 5 byråd og kommunalbestyrelser i Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk har sammen med Indenrigs- og Boligministeren indgået en principaftale om rammerne for en ny anlægslov. Aftalen trådte i kraft den 7. september 2022, og blev underskrevet af de 5 borgmestre den 21. september. Se principaftalen her.

Fingerplanens grønne kystkile udgør anlægslovens afgrænsning. De fleste arealer ejes af det fælleskommunale selskab Strandparken I/S, men loven kommer også til at omfatte arealer der tilhører de enkelte kommuner og private lodsejere.

I principaftalens pkt. 9 står:

”Når principaftalen er godkendt, iværksætter Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner en borgerinddragelse om kommunernes planer for modernisering af faciliteter og stiforbindelser til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål, der knytter sig til kysten og havet.”

I efteråret 2022 har kommunerne gennemført en borger-, bruger- og interessentinddragelse, som du kan læse om under fanen ”Efterår 2022 – Borgerinddragelse”.

Presseklip

https://www.tv2lorry.dk/hvidovre/42-aar-gammel-strandpark-skal-have-en-solid-overhaling

https://www.sn.dk/broendby-kommune/modernisering-af-strandparken-paa-vej/

https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/119050-nu-far-koge-bugt-sit-klimasikrede-strandparadis

Billeder og visualiseringer

Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan faciliteterne kan udformes ud fra de givne principper. Den endelige udformning er ikke besluttet.

Strandparkens visionsplan

Her finder du Strandparkens visionsplan – 2021  i webudgave.

Strandparkens bestyrelse satte i 2019 gang i et visionsarbejde, der er udmundet i en identitets- og udviklingsplan samt en visionsplan. Materialet er udarbejdet af Norrøn ApS for Strandparken I/S. Ved brug af materialet krediteres Norrøn ApS.

Visionsplanen er endelig godkendt i Strandparkens bestyrelse i december 2020. I 2021 godkendte byråd og kommunalbestyrelser i Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk hovedprincipperne i den udarbejdede visionsplan, som inspiration til en nærmere planlægning for modernisering af strandparken. Med regeringens udspil “Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra 2021 er visionerne nævnt og det er efterfølgende tilkendegivet, , at regeringen har en interesse i, at Strandparkens visioner kan realiseres.

Kernefortællingen

Strandparkens visionsplan bygger på kernefortællingen – med landskabet, for befolkningen.

Strandparken er et storstilet klimasikringsprojekt, der på tværs af kommunegrænser fungerer som både kystsikringsanlæg og rekreativt område for den sjællandske østkyst.
Hele Strandparken er anlagt med landskabet som byggesten. Man har forstærket de naturlige processer for at skabe et kystsikringsanlæg med stor landskabsmæssig værdi. Den karakteristiske bugt, som vi i dag kender som Køge bugt, blev dannet under sidste istid, hvor isen og gletscherstrømmen formede kystlinjen. Efterfølgende er kysten langsomt, men støt, blevet nedbrudt og udvasket. Først i dette århundrede har denne proces dannet en række af sandøer ud for den oprindelige kystlinje. Det var sandøernes tilstedeværelse, der inspirerede til fremrykningen af kystlinjen og opbygningen af Strandparken.

Et inddæmningsarbejde blev imidlertid igangsat i 1976, og i 1980 var man endelig klar til at indvie Strandparken, der i dag fremstår som et enestående forgangseksempel på, hvordan man skaber landskabelig kystsikring i Danmark.Foto af Strandparkens kystlinie 1954 og 2021At bygge med landskabet – at skabe for byens borgere.
Strandparken er skabt for byens borgere. Da man i 1947 offentliggjorde Fingerplanen, som var Danmarks første byudviklingsplan, var de blå og grønne områder langs byens ”fingre” et afgørende princip for at sikre friluftsliv og rekreative områder for Storkøbenhavns – og oplandets – udvikling.

Strandparken er således funderet i Fingerplanens ønsker om at skabe en bedre by og et bedre udeliv for byens borgere. Strandparken er planlagt som et rekreativt område af regional betydning, og som den eneste af fingerplanens grønne kiler, der også sikrer adgang til kysten.

Strandparken er således anlagt som et kystsikringsanlæg med stor rekreativ værdi, hvor offentlig adgang og det gode liv ved kysten har været tænkt ind fra starten. En klimaudfordring er blevet vendt til et potentiale, hvor en teknisk løsning har skabt et grønt område langs kysten til glæde for befolkningen.

At bygge med et landskabeligt sprog.
Det at bygge med et landskabeligt anlægssprog giver os faciliteter, der er indpasset i landskabet frem for den hidtidige diskurs med støttehuse på en flade. Selvom der anlægges et større etageareal og flere faciliteter, bevirker det landskabelige sprog at anlæggene synes af mindre, end hvis det dobbelt antal støttehuse opføres i samme stil som de nuværende.
Anlæggene skal ideelt set balancere en klar, genkendelig og identitetsskabende tilstedeværelse i landskabet men skal samtidig indpasse sig landskabets præmisser og skal på denne måde være med til at styrke og iscenesætte den eksisterende landskabsoplevelse.
For at indkredse denne vision, udfoldes en ny kernefortælling i tråd med Strandparkens historie med titlen “Med Landskabet for Befolkningen”.

Klima, Friluftsliv og Natur

Strandparken er skabt med landskabet for befolkningen og som et kystsikringsanlæg med både landskabelig og rekreativ værdi. Strandparken bygger på tre grundsten:
Klima, friluftsliv og natur.

Strandparken er et teknisk anlæg, der først og fremmest skal klimasikre kysten, men parken skal også sikre friluftsliv og naturoplevelser. Grundstenene er parkens fundament. De har dannet grundlaget for hele parkens tilblivelse og skal fortsat gøre det i fremtiden. Både klimaet, friluftslivet og naturen er dynamiske størrelser. De er i konstant udvikling og forandring, hvorfor Strandparken også er et dynamisk område i udvikling. Strandparken skal følge med udviklingen i form af klimaforandringer, ændrede vaner og strømninger for friluftslivet samt naturens fortsatte udbredelse og udvikling.

Foto af klitter, kajakker og planteKlima

Klimaforandringerne og de forestående havvandsstigninger og mere ekstreme vejr til følge, lægger øget pres på kommunernes klimahåndtering og Strandparkens fysiske udformning. Der undersøges i skrivende stund forskellige løsningsmuligheder,. Det er relevant at kigge på, om en forhøjelse af den eksisterende klitvold i en nærtstående fremtid bør blive en realitet. En forhøjelse af klitvolden bygger videre på Strandparkens oprindelige succes med at bygge med landskabet..

Projektets tese er, at der i den kommende tid skal udføres nye menneskeskabte landskabsanlæg, og dér giver den forestående anlægsaktivitet også anledning til at udføre dette landskab på en sådan måde, der tilbyder en større og mere varieret landskabsoplevelse. Det fulde potentiale i landskabsoplevelsen i Strandparken opfyldes ikke i dag. Et forstørret og forlænget klitlandskab kan forløse dette potentiale. Det forestående anlægsarbejde og et forstørret landskab vil således også give mulighed for at etablere landskabelige bygningsanlæg indlejret i klitlandskabet.
Støttehusenes utilstrækkelige og utidssvarende faciliteter kan således erstattes af nye og større faciliteter indarbejdet i et holistisk landskabeligt anlægssprog.

Friluftsliv

Strandparken er anlagt som et rekreativt landskabeligt anlæg og har siden indvielsen udgjort et vigtigt område for friluftslivet som den eneste finger i Fingerplanen med adgang til kysten. Friluftsliv, idrætsvaner og organisationsformer er dog ikke de samme som for 40 år siden. Strandparken skal derfor sikres, for også i fremtiden at kunne facilitere de behov, der efterspørges.

Natur

Strandparken er anlagt som et kystsikringsprojekt med fokus på merværdi og idealet om at skabe et naturområde for vestegnens borgere. Her er mange naturtyper som fx søer, fugleøer, strandenge, ferske enge, bevoksninger, klitter og kyststrækninger, hvor vegetation med tiden har indfundet sig og udviklet sig til værdifulde naturområder. Disse naturområder danner i dag grundlag for det varierede plante- og dyreliv, vi ser i Strandparken, fordi der er plads til stor diversitet og  mulighed for mange forskellige naturoplevelser.

Dette er helt unikt og bærende for Strandparken og er derfor en vigtig del af det fremtidige arbejde. Strandparken har store ambitioner ift. at forbedre forholdene for dyr og planter yderligere, og der vil derfor være stort fokus på at passe på de forskellige naturtyper, målrette plejen og understøtte naturens udvikling.

Kort over Strandparken

Kortet viser et forslag på inddelingen i zoner for bynære strande, havne og natur.

Kort over Strandparken

Kortet viser nogle af de særlige naturoplevelser i Strandparken.

Kort over Strandparken

Kortet viser de eksisterende beskyttelseslinjer i Strandparken.

kort over Strandparken

Kortet viser de beskyttede naturtyper i Strandparken i 2021.

De 6 udviklingsprincipper

Strandparkens fremtidige udvikling af fysiske faciliteter skal ske ud fra en sammenhængende helhedstænkning. Seks udviklingsprincipper skal sikre, at der på tværs af de fem kommuner og Strandparkens mange aktører og foreninger er en rød tråd i både store og små fremtidige indsatser. Ved at have en fælles vision og målsætning, styrkes sammenhængskraften. Lokale tiltag skal styrke helheden, der også bliver til gavn for naboen. Udviklingsprincipperne er fastlagt ved udarbejdelsen af Udviklingsplan for Strandparken.

Piktogrammer, udviklingsprincipper

De bynære strande

Prospektet udfolder et illustreret arkitektonisk forslag til udvikling af faciliteter ved de bynære strande, der er udpeget som syv fokusområder i udviklingsplanens anden fase.

Med prospektet gives form til visionerne på baggrund af en indledende funktionsprogrammering, der er blevet til i tæt dialog med de fem kommuners respektive forvaltninger. Prospektet skal endvidere søge at præcisere og differentiere de tre hovedtemaer, der blev fastlagt i projektets anden fase.

Det foreslås, at nye forbedrede strandfaciliteter indarbejdes som landskabelige anlæg i forbindelse med, at klitvolden står overfor at skulle udbygges med en ny sikringshøjde i et fremtidigt kystsikringsanlæg.

Grafik der viser samtænkning af fremtidige digeforhøjelser

Med udviklingsprincipperne in mente fokuseres indsatsen på udvalgte lokationer, hvor der i dag allerede er en mere intens benyttelse. Samtidig friholdes større arealer mellem de bynære strande, hvor der gøres en større indsats for at fremme naturen og landskabsoplevelsen.

Kort over indsatser i Strandparken

Hvidovre – Der er ikke udarbejdet konkretiseret materiale for Hvidovre, da det sammentænkes med andre udviklingsprojekter i kommunen

Brøndby – Ved Brøndby Strand er der fokus på bevægelse og gode strandoplevelser, se Materialet omhandlende Brøndby Strand

Vallensbæk – Ved Vallensbæk Strand er der fokus på sammenhængen med havnelivet, bevægelse og et varieret aktivitetsudbud, se Materialet omhandlende Vallensbæk Strand

Ishøj – Ved Ishøj Strand er der fokus på kunst, kultur, formidling og den gode strandoplevelse, se Materialet omhandlende Ishøj Strand

Greve – Ved Greve Strand er der fokus på bevægelse og formidling af den omkringliggende natur, se Materialet omhandlende Greve Strand

 

Logo og identitet

Strandparkens logo

Der er udviklet et nyt logo, der på en og samme tid demonstrerer nytænkning og tidløshed i det grafiske udtryk. Strandparkens navn suppleres med den stærke kernefortælling som undertitel, og tilfører det den identitet, som det tidligere logo manglede som et kommunikativt værktøj. ”Med landskabet for befolkningen” er et slogan, der er funderet på de grundsten Strandparken er skabt af og i fremtiden skal skabes af. Ved at gøre kernefortællingen til en integreret
del af den grafiske identitet, vil Strandparkens mange aktører og det lokale opland have lettere ved at tage den til sig og finde en stolthed i det unikke område, der allerede er skabt, samt se sig selv som en del af fortællingen. Strandparkens landskaber er fyldt med poesi og dybde, og tilbyder et mulighedsfelt af oplevelser for den besøgende.

 

Visualiseringer

Materialet er udarbejdet af NORRØN for Strandparken I/S. Ved brug af materialet krediteres Norrøn ApS. For print-venlig version, eller spørgsmål, bedes du kontakte Strandparkens sekretariat.
Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan faciliteterne kan udformes ud fra de givne principper. Den endelige udformning er ikke besluttet.

Visualisering af ny sti mod kysten

Visualisering af den foreslåede kyststi

Visualisering af ny sti mod søbredden

Visualisering af den foreslåede engsti

Visualisering af ny bygning, Greve

Visualisering Greve
Greve – Ved Greve Strand er der fokus på bevægelse og formidling af den omkringliggende natur, se Materialet omhandlende Greve Strand

Visualisering af ny bygning, Vallensbæk

Visualisering Vallensbæk
Vallensbæk – Ved Vallensbæk Strand er der fokus på sammenhængen med havnelivet, bevægelse og et varieret aktivitetsudbud, se Materialet omhandlende Vallensbæk Strand

Visualisering af ny bygning, Ishøj

Visualisering Ishøj
Ishøj – Ved Ishøj Strand er der fokus på kunst, kultur, formidling og den gode strandoplevelse, se Materialet omhandlende Ishøj Strand

Visualisering, Brøndby

Visualisering Brøndby
Brøndby – Ved Brøndby Strand er der fokus på bevægelse og gode strandoplevelser, se Materialet omhandlende Brøndby Strand

Pressemateriale

25 maj 2021: Regeringens udspil – “Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” 

Her finder du Strandparkens visionsplan – 2021  i webudgave.

Følg også Strandparken på Facebook