Om Strandparken

Strandparken ved Køge Bugt er et 7 km langt strandområde med masser af hvidt sand og rent badevand – kun 15 km fra Københavns centrum. Strandparken er et kunstigt skabt natur- og friluftsområde, som samtidig fungerer som beskyttelse mod oversvømmelse fra havet af de lavtliggende byområder tæt på kysten. Her er skabt et landskab med klitter, søer, enge og overdrev, som i dag fremtræder som et sammenhængende naturområde, hvor dyre- og plantelivet trives side om side med en lang række friluftsaktiviteter.

Tilblivelsen

Foto fra luften af Strandparken, Vallensbæk Havn og Ishøj Havn

Historien om planlægningen af de rekreative arealer i Køge Bugt området er blevet kaldt Tornerosesøvnen, da realiseringen af projektet først skete lang tid efter, de første tanker blev tænkt. Inddæmningstanken er for første gang konkret beskrevet i Byplanlaboratoriets betænkning fra 1936, ”Københavnsegnens grønne områder” og genfindes 11 år efter i den verdensberømte ”Fingerplan” i 1947. Projektet sættes dog først for alvor i gang i 1975, da I/S Køge Bugt bliver stiftet, efter det stod klart, at de deltagende parter selv måtte overtage initiativet med inddæmningen. Interessentselskabet berørte de to amter  København og Roskilde – de fem beliggenhedskommuner Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve – og de to hovedstadskommuner København og Frederiksberg. Inddæmningsarbejdet påbegyndes allerede året efter stiftelsen, og i 1980 åbner Strandparken.

Tidslinje, grafik

Arbejdet bestod i, at kystlinjen skulle rykkes frem. Dette skete ved et af sin tids største inddæmningsprojekter i Nordeuropa nogensinde. Det samlede indvundne areal udgjorde omkring fem kvadratkilometer. I teknisk forstand begyndte indvindingsarbejdet i foråret 1977. To år senere, i 1979, afleverede entreprenøren det indvundne areal til Strandparkens bestyrelse, der iværksatte etableringen af veje, stier, parkering, beplantning osv., således at arealet stod klart som både kystbeskyttelse og rekreativt område. Læs mere om Strandparkens tilblivelse og historie i Publikationen Køge Bugt Strandpark.

Strandparken I/S

Billede af bor over søen i Strandparken

Strandparken I/S

Det krævede et bredt fællesskab og samarbejde på tværs, da Strandparken i 1970’erne skulle anlægges og finansieres. Derfor stiftede de berørte 2 amter Københavns Amt og Roskilde Amt, de 5 beliggenhedskommuner Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve samt hovedstadskommunerne København og Frederiksberg interessentskabet I/S Køge Bugt Strandpark. Strandparken kunne nu fremadrettet bestyres og finansieres af interessenterne i fællesskab. Der blev fastsat et driftsbidrag for de forskellige interessenter og valgt en bestyrelse. Administrationen blev varetaget af Københavns Amt. Denne overgik dog til Ishøj Kommune efter strukturreformen i 2007, hvor Københavns Amt og Roskilde Amt blev nedlagt og de derfor ikke længere var en del af interessentskabet. Allerede året efter udtrådte Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune ligeledes af interessentskabet. I dag hedder interessentskabet Strandparken I/S, og de tilbageværende interessenter er beliggenhedskommunerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Udover det fastlagte ordinære bidrag til driften, yder beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve et ekstraordinært bidrag til Strandparkens anlæg til renovering og istandsættelse af større anlæg, som bygninger, veje, stier, broer, diger, sluser og pumper. Interessentskabet består af en bestyrelse, et sekretariat og en driftsenhed. Det samlede årlige budget til drift, anlæg og sekretariat udgør ca. 9,5 mio. kr.

Her kan du læse Strandparkens vedtægter

Bestyrelsen

De 5 interessenter i Strandparken I/S vælger en bestyrelse for 4 år ad gangen. Valgperioden falder sammen med den kommunale valgperiode. Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Bestyrelsen holder normalt møde 4 gange årligt – som regel i marts, juni, september og december.

Her kan du finde dagsorden og referater (Klik ind på Bestyrelsen Strandparken)

Bestyrelsen for 2022-2025 er:

Portræt, Henrik Rasmussen

Vallensbæk Kommune Borgmester Henrik Rasmussen (C)
– Formand

Portæt, Merete Amdisen

Ishøj Kommune Borgmester Merete Amdisen (A)
– Næstformand

Portræt, Arno Hurup Christiansen

Brøndby Kommune Arno Hurup Christiansen (A)
– Bestyrelsesmedlem

Portræt, Tina Cartey Hansen

Hvidovre Kommune Tina Cartey Hansen (C)
– Bestyrelsesmedlem

Portræt, Torben Hoffmann

Greve Kommune Torben Hoffmann (V)
– Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat

Sekretariatet er placeret i Ishøj Kommune, hvor administrationen varetages af 2-3 medarbejdere alt efter opgavemængder og -typer. Her behandles alle borgernes henvendelser, ansøgninger og tilladelser. Sekretariatet står også hovedsageligt for udvikling af både landskab, natur, mindre anlæg og byggerier.

Driftsenhed

Driften består af en driftsleder samt 3-6 driftsmedarbejdere alt efter sæson. De står for alt drift og vedligehold af anlægget, de sikrer, at kystsikringsanlægget fungerer optimalt, naturen bliver plejet, og strandene m.m. bliver klargjort til sæsonens aktiviteter. Driften har deres egen materielgård med maskiner og værktøj m.m., som bruges i løbet af sæsonen i Strandparken. Materielgården ligger på Skovvej 44 i Ishøj. Man kan komme i kontakt med driften indenfor normal arbejdstid ved at ringe til driftstelefonen. Der er ikke døgnbemanding

Kontakt

Strandparken I/S

Baldersbækvej 6
Skovvej 44
2635 Ishøj

Sekretariatet

Henvendelser omkring arrangementer, anlæg og udvikling.
Telefon: 43 57 77 77
Mandag – torsdag 9-15, fredag 9-13
Email: strandparken@ishoj.dk

Driftstelefon
Henvendelser omkring tang, renhold, vedligehold, toiletter mm.
Telefon: 22 33 22 29
Mandag – fredag 7-15, weekend (sommer) 7-13

EAN nr. 5798008983726
CVR nr. 26352843

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook