Praktisk information

Hvilke rekreative muligheder byder Strandparken på? Og hvad er reglerne for færdsel? Bliv klogere på Strandparkens mange mange muligheder. Siden her indeholder en masse nyttig viden, der bidrager til, at du kan få det bedste ud af Strandparken.

Faciliteter

Strandparken byder på en del faciliteter og rekreative muligheder. Ligegyldigt hvor du befinder dig i Strandparken, er der sjældent langt til faciliteter, som borde/bænke, grille, toiletter, legepladser, strandbrusere, badebroer mv. Få et overblik over Strandparkens faciliteter på.

Få et overblik over Strandparkens faciliteter på dette oversigtskort

Caféer
I Strandparken er der i øjeblikket tre caféer. Café Ka’nalu ligger ved Ishøj Strand og har åbent hele sæsonen. For nærmere info henvises til deres facebookside Ka’nalu

Strandcaféen ligger ved Brøndby Strand og har åbent i sommersæson og weekender. For nærmere info henvises til deres facebookside Strandcaféen

Haveje Strandparken ligger ved Vallensbæk strand og har åbent i sommersæsonen. For nærmere info henvises til deres facebook side Haveje Strandparken

Toiletter
I Strandparken findes der toiletbygninger 11 forskellige steder. Bygningerne er placeret således, at der på de mest besøgte steder kun er ca. 300 m til nærmeste toilet, hvis man opholder sig på stranden. Toiletterne er indrettet i særlige bygninger, adskilt i dame- og herretoiletter. Der er handicapadgang på alle Strandparkens toiletter. Toiletterne har åbent hele døgnet i perioden primo maj til medio oktober og rengøres dagligt.

Brusere på stranden
I Strandparken er der opsat brusere ved stranden i Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Hundige. Målet med bruserne er dels at give badegæsterne mulighed for at blive skyllet, men også at undgå, at for mange skyller sand af benene på toiletterne. Bruserne tages ned til efteråret og opsættes igen til følgende sommer.

Parkering
Det er nemt at have bilen med til stranden. Ved alle strandene er der store parkeringspladser med plads til mange biler. Det er gratis at holde på parkeringspladserne, og der er ingen tidsbegrænsning. Overnatning på parkeringspladsen er dog ikke tilladt.

Badebroer
Der er i alt 12 badebroer, som ligger jævnt fordelt langs kysten i Strandparken. 2 af broerne, en i Ishøj og en i Vallensbæk, er handicapvenlige. Få det fulde overblik over badebroernes placering på oversigtskortet. Der er en helårsbro på hver strand, som står ude hele året. De øvrige badebroer bliver taget op om vinteren for at undgå skader i tilfælde af at havet fryser til is. Badebroerne bliver typisk sat i vandet først i maj og taget op igen sidst i oktober.

Strandparken byder velkommen

Vi er glade for dit besøg! For at vi alle skal kunne nyde opholdet, gør Strandparken opmærksom på følgende: Vis hensyn til andre og ryd venligst op efter dig. Brug skraldespandene til dit affald og efterladenskaber fra din hund. I Strandparken er det ikke tilladt:

  • At køre på knallert
  • At ride*
  • At have løsgående hunde**
  • At campere og lade telte henstå i tidsrummet fra kl. 21-06
  • At sælge varer uden særlig tilladelse
  • At sejle i motorbåd på søerne
  • At tænde bål

*I perioden 1. september til 31. maj må der rides i strandkanten. Der er ingen ridestier i Strandparken, og der må ikke rides på cykel- og gangstierne i Strandparken. For at komme til stranden med heste kan man trække hesten i kanten af stierne ned til stranden.

**Hunde må ikke færdes eller opholde sig i klit- og strandområderne fra 1. maj til 1. september. Hunde må løbe løse på stranden fra 1. oktober til 31. marts. Hvis man ønsker at gå med sin hund uden snor, henvises der til det hegnede hundeområde i Vallensbæk samt strandstrækning i Hundige til løse hunde.

Du kan se områderne på dette oversigtskort 

Læs mere i orientering om regler for færdsel med hunde i Strandparken.

Orientering om regler for hunde i Strandparken
Strandparken modtager mange henvendelser om reglerne for hunde i Strandparken. Vi har derfor udarbejdet et oversigtskort og et notat om reglerne for færdsel med hunde. Notatet og oversigtskortet kan ses som PDF-filer herunder.

Orientering om regler for færdsel med hunde i Strandparken

Kortoversigt for færdsel med hunde i Strandparken

NB. Vær opmærksom på algeråd når hunden tages med på stranden. Læs mere om gode algeråd på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Regler for Sankt Hans bål

Sankt Hans er en hyggelig tradition, der kan samle naboer og besøgende til en hyggelig aften i Strandparken.

Der er mulighed for at deltage i de kommunale fællesbål, fx i Ishøj eller Vallensbæk, og det er også en mulighed at lave private bål på strandarealer ved kysten. Der skal dog sendes en ansøgning på mail: strandparken@ishoj.dk, hvis man ønsker at lave et bål.

Der skal være en kontaktperson ved det enkelte bål, som er ansvarlig for bålet.

Regler for sejlads

Se Sejladsreglement i Københavns Vestegns Politi 2021

Info om ansøgning til arrangementer

Info om ansøgning til arrangementer

Der gives tilladelse til afholdelse af forskellige arrangementer i Strandparken. Der kan kun ansøges skriftligt. Ansøgningen skal være os i hænde senest 4 uger førend det påtænkte arrangement. Ansøgningen sendes pr mail til strandparken@ishoj.dk

Vejledningen herunder er til indhold i ansøgning.

Generelt
Det er vigtigt af hensyn til indholdet i en tilladelse såvel som Strandparkens behandling af ansøgningen, at indholdet i ansøgningen er præcis og giver en fyldig beskrivelse af, hvad der ønskes tilladelse til. Strandparken er ikke tillagt nogen myndighed. Tilladelser til benyttelses af arealer til arrangementer gives derfor alene af Strandparken som grundejer. Det forudsættes, at arrangøren selv indhenter eventuelle nødvendige myndighedstilladelser.

Strandparken giver normalt ikke tilladelse til at afholde private fester fx bryllupper, konfirmationer og runde fødselsdage, som indebærer opsætning af telte.
Strandparken giver ikke mundtlige tilladelser til arrangementer.

Ønskede oplysninger i ansøgning

Ansøger:

Hvis en forening, firma eller lignende står som ansvarlig for arrangementet, anføres dettes navn. Privatpersoner kan ligeledes anføre deres navn her.

Kontaktperson og kontakt oplysninger:

Foreninger, firmaer eller lignende anfører kontaktpersonens navn. Oplys gerne CVR nr., adresse, mailadresse og telefon nr.

Arrangement:

Navn på arrangementtypen, f.eks. motionsløb, beachvolleystævne e.lign.

Dato og tidsrum:

Oplys hvilken dato og tidsrum det pågældende areal ønskes reserveret. Eventuel opstilling af udstyr samt efterfølgende oprydning skal være indeholdt i tidsangivelsen.

Lokalitet:

Beskriv præcist, hvilken en lokalitet, der ønskes reserveret. Ved beskrivelsen benyttes de stednavne, der fremgår af kortet på Strandparkens hjemmeside(link). Der kan f.eks. skrives ”et areal på 25×50 m på stranden ud for Stenhuse” eller f.eks. ”et græsareal på 50×50 m mellem Skovstien og tilkørselsvej til parkeringsareal ved Ishøj Strand”. Ansøgningen skal vedlægges et kort, hvor arealet er markeret.

Udførlig beskrivelse af arrangementet:

Det er vigtigt, at ansøger giver så udførlig beskrivelse af, hvad der påtænkes at skulle foregå, som muligt. En eventuel tilladelse vil være givet ud fra de oplysninger, som Strandparken har haft til rådighed for sin vurdering.

Det er særlig vigtigt at beskrive forhold, der er i konflikt med ordensreglerne. Ligeledes skal forhold, der begrænser andre besøgendes brug af strandarealerne beskrives. Såfremt et område ønskes afspærret, skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen.

Hvis arrangementet indebærer opstilling af diverse udstyr, skal dette beskrives. Ligeledes, hvis der ønskes nedgravet ting på strandparkarealet eller foretaget egentlige reguleringer i terrænet.

Eventuelle ønskede ydelser fra Strandparken:

Det skal fremgå af ansøgningen, om ansøger har særlige forventninger til ydelser fra Strandparkens side. Det kunne f.eks. være assistance til oplukning af bomme eller anvisning af stik til el-udtag. I sidstnævnte tilfælde skal forventet strømforbrug oplyses

Såfremt udstyr ønskes transporteret med motorkøretøjer til brugsstedet ad stier eller på strandarealet, skal der gives særskilt kørselstilladelse her til.

Ansøgning om tilladelse til kørsel på stier eller strand:

Såfremt ansøger mener, at arrangementet vil medføre behov for kørsel på stier eller strandareal, skal dette begrundes samtidig med, at der beskrives et forslag til kørevej og tidspunkter. Det oplyses hvor mange køretøjer, der ønskes tilladelse til, samt om nogle af disse er lastvogne eller tilsvarende tunge køretøjer.

Såfremt der ønskes salg af varer i forbindelse med afholdelse af arrangement skal der skal der gives særskilt kørselstilladelse her til.

En tilladelse til at benytte et areal giver ikke samtidig tilladelse til at sælge varer som læskedrikke o.lign. Strandparken har strand kiosker/cafeer, hvorfra et sådant salg primært skal foregå. Såfremt ansøger mener, at arrangementet vil medføre behov for yderligere salg af varer i forbindelse med afholdelse af arrangementet, skal dette begrundes samtidig med, at der beskrives hvilke vare der skal sælges og hvorfra.

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook