Pleje af strandengene i Greve

25-08-2021

Sæsonens pleje af strandengene er nært forestående, og her kan I læse lidt mere om baggrunden for vores drift af området.

Strandengene i Greve hører til de mest værdifulde naturarealer som findes i Strandparken og er højt prioriteret. Dette skyldes den unikke botaniske sammensætning med bl.a. fem fredede orkidéarter.

Strandeng som naturtype er under konstant tilgroning. Dette er især udpræget på engene i Greve, hvor pil, havtorn, poppel, birk, rødel og hybenrose står på spring for at indtage området. For at sikre at området forbliver lysåbent og har karakter af strandeng er det derfor nødvendigt at disse træer og buske holdes nede. Derfor foretager Strandparken høslæt, hvor området skårlægges og biomassen presses i baller. Dette sikrer at vedopvæksten holdes nede og at der ved fjernelse af biomassen udtages næringsstoffer (primært kvælstof og fosfor) som ellers er med til at forringe den naturmæssige kvalitet af strandengen.

For at tilgodese blomster, insekter og fugle mest muligt foretages der kun ét plejeindgreb om året på området. Ideelt set forsøges dette at lægges i ultimo august/primo september. Høslættet foretages på dette sene tidspunkt da blomsterne er afblomstret og har kastet frø. Fuglenes yngleperiode er overstået og insekternes primære aktivitet slut.

Derfor foretager Strandparken de næste uger naturpleje med forskellige maskiner der vil slå og fjerne store dele af den opvækst af birk, rødel og poppel der er meget dominerende i området. Det er således forventningen at orkidéerne igen til foråret vil få lys til at blomstre i maj og juni og at det lysåbne landskab overvejende fastholdes til gavn for insekter, fugle og blomster.

 

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook