Strandparkens visionsplan

Strandparkens bestyrelse satte i 2019 gang i et visionsarbejde, der er udmundet i en identitets- og udviklingsplan samt en visionsplan. Her kan du følge med i Strandparkens arbejde og dykke ned i visionsplanen.

Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan faciliteterne kan udformes ud fra de givne principper. Den endelige udformning er ikke besluttet.

Strandparkens visionsplan

Her finder du Strandparkens visionsplan_2021  i webudgave.
Materialet er udarbejdet af Norrøn ApS for Strandparken I/S. Ved brug af materialet krediteres Norrøn ApS. For print-venlig version, eller spørgsmål, bedes du kontakte Strandparkens sekretariat.

Visionsplanen er endelig godkendt i Strandparkens bestyrelse i december 2020 samt i de fem beliggenhedskommuners byråd og kommunalbestyrelser i 2021.

Med regeringens udspil “Tættere på – en hovedstad i udvikling” er visionerne nævnt og med indenrigs- og boligminister Kåre Dybvaads besøg i Strandparken blev det understreget, at regeringen har en interesse i, at Strandparkens visioner kan realiseres. Det er en unik mulighed, som Strandparken og de fem kommuner har fået, med de store nye fysiske faciliteter i det yderste kystprofil til at understøtte fremtidens behov og ønsker.

Kernefortællingen

Strandparkens visionsplan bygger på kernefortællingen – med landskabet, for befolkningen. 

Strandparken er et storstilet klimasikringsprojekt, der på tværs af kommunegrænser fungerer som både kystsikringsanlæg og rekreativt område for den sjællandske østkyst.

Hele Strandparken er anlagt med landskabet som byggesten. Man har forstærket de naturlige processer for at skabe et kystsikringsanlæg med stor landskabsmæssig værdi.

Den karakteristiske bugt, som vi i dag kender som Køge bugt, blev dannet under sidste istid, hvor isen og gletscherstrømmen formede kystlinjen. Efterfølgende er kysten langsomt, men støt, blevet nedbrudt og udvasket.

Først i dette århundrede har denne proces dannet en række af sandøer ud for den oprindelige kystlinje.

Det var sandøernes tilstedeværelse, der inspirerede til fremrykningen af kystlinjen og opbygningen af Strandparken.

Et inddæmningsarbejde blev imidlertid igangsat i 1976, og i 1980 var man endelig klar til at indvie Strandparken, der i dag fremstår som et enestående forgangseksempel på, hvordan man skaber landskabelig kystsikring i Danmark.

Strandparken er skabt for byens borgere. Da man i 1947 offentliggjorde Fingerplanen, som var Danmarks første byudviklingsplan, var de blå og grønne områder langs byens ”fingre” et afgørende princip for at sikre friluftsliv og rekreative områder for Storkøbenhavns – og oplandets – udvikling.

Strandparken er således funderet i Fingerplanens ønsker om at skabe en bedre by og et bedre udeliv for byens borgere. Strandparken er planlagt som et rekreativt område af regional betydning, og som den eneste af fingerplanens grønne kiler, der også sikrer adgang til kysten.

Strandparken er således anlagt som et kystsikringsanlæg med stor rekreativ værdi, hvor offentlig adgang og det gode liv ved kysten har været tænkt ind fra starten. En klimaudfordring er blevet vendt til et potentiale, hvor en teknisk løsning har skabt et grønt område langs kysten til glæde for befolkningen.

At bygge med et landskabeligt sprog

Det at bygge med et landskabeligt anlægssprog giver os faciliteter, der er indpasset i landskabet frem for den hidtidige diskurs med støttehuse på en flade.
Selvom der anlægges et større etageareal og flere faciliteter, bevirker det landskabelige sprog at anlæggene synes af mindre, end hvis det dobbelt antal støttehuse opføres i samme stil som de nuværende.
Anlæggene skal ideelt set balancere en klar, genkendelig og identitetsskabende tilstedeværelse i landskabet men skal samtidig indpasse sig landskabets præmisser og skal på denne måde være med til at styrke og iscenesætte den eksisterende landskabsoplevelse.
For at indkredse denne vision, udfoldes en ny kernefortælling i tråd med Strandparkens historie med titlen “Med Landskabet for Befolkningen”.

De 6 udviklingsprincipper

Strandparkens fremtidige udvikling af fysiske faciliteter skal ske ud fra en sammenhængende helhedstænkning.

Seks udviklingsprincipper skal sikre, at der på tværs af de fem kommuner og Strandparkens mange aktører og foreninger er en rød tråd i både store og små fremtidige indsatser.

Ved at have en fælles vision og målsætning styrkes sammenhængskraften, hvor lokale tiltag skal styrke helheden, der således også bliver til gavn for naboen.

Udviklingsprincipperne er fastlagt ved udarbejdelsen af Udviklingsplan for Strandparken (fase 2) og har således været et værktøj i den videre bearbejdning i udarbejdelsen af projektets tredje fase.

De bynære strande

Prospektet udfolder et illustreret arkitektonisk forslag til udvikling af faciliteter ved de bynære strande, der er udpeget som syv fokusområder i udviklingsplanens anden fase.

Med prospektet gives form til visionerne på baggrund af en indledende funktionsprogrammering, der er blevet til i tæt dialog med de fem kommuners respektive forvaltninger. Prospektet skal endvidere søge at præcisere og differentiere de tre hovedtemaer, der blev fastlagt i projektets anden fase..

Det foreslås, at nye forbedrede strandfaciliteter indarbejdes som landskabelige anlæg i forbindelse med, at klitvolden står overfor at skulle udbygges med en ny sikringshøjde i et fremtidigt kystsikringsanlæg.

Med udviklingsprincipperne in mente fokuseres indsatsen på udvalgte lokationer, hvor der i dag allerede er en mere intens benyttelse. Samtidig friholdes større arealer mellem de bynære strande, hvor der gøres en større indsats for at fremme naturen og landskabsoplevelsen.

Hvidovre – Der er ikke udarbejdet konkretiseret materiale for Hvidovre, da det sammentænkes med andre udviklingsprojekter i kommunen

Brøndby – Ved Brøndby Strand er der fokus på bevægelse og gode strandoplevelser, se Materialet omhandlende Brøndby Strand

Vallensbæk – Ved Vallensbæk Strand er der fokus på sammenhængen med havnelivet, bevægelse og et varieret aktivitetsudbud, se Materialet omhandlende Vallensbæk Strand

Ishøj – Ved Ishøj Strand er der fokus på kunst, kultur, formidling og den gode strandoplevelse, se Materialet omhandlende Ishøj Strand

Greve – Ved Greve Strand er der fokus på bevægelse og formidling af den omkringliggende natur, se Materialet omhandlende Greve Strand

Strandparken er skabt med landskabet for befolkningen og som et kystsikringsanlæg med både landskabelig og rekreativ værdi. Strandparken bygger på tre grundsten:
Klima, friluftsliv og natur.

Strandparken er et teknisk anlæg, der først og fremmest skal klimasikre kysten, men parken skal også sikre friluftsliv og naturoplevelser. Grundstenene er parkens fundament. De har dannet grundlaget for hele parkens tilblivelse og skal fortsat gøre det i fremtiden.

Både klimaet, friluftslivet og naturen er dynamiske størrelser. De er i konstant udvikling og forandring, hvorfor strandparken også er et dynamisk område i udvikling.

Strandparken skal følge med udviklingen i form af klimaforandringer, ændrede vaner og strømninger for friluftslivet samt naturens fortsatte udbredelse og udvikling. Det skal sikres, at der fortsat skabes gode oplevelser og attraktive områder med landskabet for befolkningen.

Klima

Klimaforandringerne og de forestående havvandsstigninger og mere ekstreme vejr til følge, lægger øget pres på kommunernes klimahåndtering og Strandparkens fysiske udformning. Der undersøges i skrivende stund forskellige løsningsmuligheder, ligesom kommunernes individuelle risikostyringsplaner er under udarbejdelse. Det er relevant at kigge på om en forhøjelse af den eksisterende klitvold i en nærtstående fremtid bør blive en realitet. En forhøjelse af klitvolden bygger videre på Strandparkens oprindelige succes med at bygge med landskabet og.

Projektets tese er, at der i den kommende tid skal udføres nye menneskeskabte landskabsanlæg, og dér giver den forestående anlægsaktivitet også anledning til at udføre dette landskab på en sådan måde, der tilbyder en større og mere varieret landskabsoplevelse. Det fulde potentiale i landskabsoplevelsen i Strandparken opfyldes ikke i dag. Et forstørret og forlænget klitlandskab kan forløse dette potentiale. Det forestående anlægsarbejde og et forstørret landskab vil således også give mulighed for at etablere landskabelige bygningsanlæg indlejret i klitlandskabet.
Støttehusenes utilstrækkelige og utidssvarende faciliteter kan således erstattes af nye og større faciliteter indarbejdet i et holistisk landskabeligt anlægssprog.

 

Friluftsliv

Strandparken er anlagt som et rekreativt landskabeligt anlæg og har siden indvielsen udgjort et vigtigt område for friluftslivet som den eneste finger i Fingerplanen med adgang til kysten. Friluftsliv, idrætsvaner og organisationsformer er dog ikke de samme som for 40 år siden. Strandparken skal derfor sikres, for også i fremtiden at kunne facilitere de behov, der efterspørges.

Natur
Strandparken er anlagt som et kystsikringsprojekt med fokus på merværdi og idealet om at skabe et naturområde for vestegnens borgere. Med mange naturtyper som fx søer, fugleøer, strandenge, ferske enge, bevoksninger, klitter og kyststrækninger, hvor vegetation med tiden har indfundet sig og udviklet sig til værdifulde naturområder. Disse naturområder danner i dag grundlag for det varierede plante- og dyreliv vi ser i Strandparken med plads til stor diversitet og med mulighed for mange forskellige naturoplevelser.

Dette er helt unikt og bærende for Strandparken og er derfor en vigtig del af det fremtidige arbejde. Strandparken har store ambitioner ift. at forbedre forholdene for dyr og planter yderligere og der vil derfor være stort fokus på at passe på de forskellige naturtyper, målrette plejen og understøtte naturens udvikling.

Kortet viser inddelingen i zoner for bynære strande, havne og natur.

Kortet viser nogle af de særlige naturoplevelser i Strandparken.

Kortet viser de eksisterende beskyttelseslinjer i Strandparken.

Kortet viser de beskyttede naturtyper i Strandparken.

 

 

I Strandparken har vi stort fokus på naturpleje, og en del af arbejdet kan ses i denne film

Ligeledes har vi lavet en film der fortæller lidt om hvilke faciliteter der er i Strandparken i denne film

 

Strandparken er et storstilet klimasikringsprojekt, der på tværs af kommunegrænser fungerer som både kystsikringsanlæg og rekreativt område for den sjællandske østkyst.

Hele Strandparken er anlagt med landskabet som byggesten. Man har forstærket de naturlige processer for at skabe et kystsikringsanlæg med stor landskabsmæssig værdi.

Den karakteristiske bugt, som vi i dag kender som Køge bugt, blev dannet under sidste istid, hvor isen og gletscherstrømmen formede kystlinjen. Efterfølgende er kysten langsomt, men støt, blevet nedbrudt og udvasket.

Først i dette århundrede har denne proces dannet en række af sandøer ud for den oprindelige kystlinje.

Det var sandøernes tilstedeværelse, der inspirerede til fremrykningen af kystlinjen og opbygningen af Strandparken.

Et inddæmningsarbejde blev imidlertid igangsat i 1976, og i 1980 var man endelig klar til at indvie Strandparken, der i dag fremstår som et enestående forgangseksempel på, hvordan man skaber landskabelig kystsikring i Danmark.

Navnet

Der er udviklet et nyt logo, der på en og samme tid demonstrerer nytænkning og tidløshed i det grafiske udtryk. Strandparkens navn suppleres med den stærke kernefortælling som undertitel, og tilfører det den identitet, som det tidligere logo manglede som et kommunikativt værktøj. ”Med landskabet for befolkningen” er et slogan, der er funderet på de grundsten Strandparken er skabt af og i fremtiden skal skabes af. Ved at gøre kernefortællingen til en integreret
del af den grafiske identitet, vil Strandparkens mange aktører og det lokale opland have lettere ved at tage den til sig og finde en stolthed i det unikke område, der allerede er skabt, samt se sig selv som en del af fortællingen. Strandparkens landskaber er fyldt med poesi og dybde, og tilbyder et mulighedsfelt af oplevelser for den besøgende.

Farverne

Der anvendes en farvepalette af blå- og turkise toner samt den varme rød-orange til solen. Selvom der anvendes hele 5 farver, er farvevalget meget afstemt og rolig, mens den rød-orange sol giver et enkelt markant kontrast-element, og skaber spænding i kompositionen som komplimentær farve samt vekslen mellem kolde og varme farver. Logoets farvespektrum lys, farve og toner i landskabet skaber en lagdelt dydbe i kompositionen, som er svær at opnå med grafisk mere forsimplede monokrome logoer. Den lagdelte dybde, der ansporer en nysgerrighed hos beskueren, der inviterer til ”at gå på opdagelse. ”Farverne giver mindelser til udtrykket ”den blå time” som betegner tusmørket og det smukke bløde lys, som kunstnere og fotografer ynder at finde deres motiver i. Det tilfører logoet en kunstnerisk poesi, som de fleste vil associere med noget positivt.

Logoet

Logoet udtrykker poesi og dybde. Det inviterer den nysgerrige besøgende til, at gå på opdagelse. Den grafiske identitet placerer sig mellem det konkrete og genkendelige, og det abstrakte og drømmende. I udarbejdelsen af den grafiske identitet er arbejdet med fire bærende principper. Farvepaletten er afstemt – man bliver glad af at se på det. Med introduktionen af kernefortællingen fremhæves en positiv historie, der er identitetsskabende og samlende for de lokale. Farvepaletten indeholder både kolde og varme farver, der både skaber ro og kompositorisk spænding. Logoet er et let aflæseligt blikfang. Man er ikke er i tvivl om motivet ved første øjekast.

Seneste nyt om projektet

Visionsplanen er godkendt i Strandparkens bestyrelse og de fem kommuner i 2020-2021.

I øjeblikket arbejder Strandparkens fem beliggenheds kommuner videre med  finansiering, inddragelse og konkretisering af projektet samt samtænkning med kystsikringen.

Strandparkens afventer kommunernes næste skridt samt tidsplan for realisering.

Pressemateriale

25. maj 2021: Regeringens udspil – “Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” 

Her finder du Strandparkens visionsplan_2021  i webudgave.
Materialet er udarbejdet af Norrøn ApS for Strandparken I/S. Ved brug af materialet krediteres Norrøn ApS. For print-venlig version, eller spørgsmål, bedes du kontakte Strandparkens sekretariat.

Visualiseringer

Materialet er udarbejdet af NORRØN for Strandparken I/S.
Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan faciliteterne kan udformes ud fra de givne principper. Den endelige udformning er ikke besluttet.
Visualisering af den foreslåede kyststi

Visualisering af den foreslåede engsti

Visualisering Greve
Greve – Ved Greve Strand er der fokus på bevægelse og formidling af den omkringliggende natur, se Materialet omhandlende Greve Strand

Visualisering Vallensbæk
Vallensbæk – Ved Vallensbæk Strand er der fokus på sammenhængen med havnelivet, bevægelse og et varieret aktivitetsudbud, se Materialet omhandlende Vallensbæk Strand


Visualisering Ishøj
Ishøj – Ved Ishøj Strand er der fokus på kunst, kultur, formidling og den gode strandoplevelse, se Materialet omhandlende Ishøj Strand

Visualisering Brøndby
Brøndby – Ved Brøndby Strand er der fokus på bevægelse og gode strandoplevelser, se Materialet omhandlende Brøndby Strand

Kontakt
Strandparken@ishoj.dk
43577756

 

Følg os #strandparken på Instagram og Facebook