Info om ansøgning til arrangementer

Der gives tilladelse til afholdelse af forskellige arrangementer i Strandparken. Der kan kun ansøges skriftligt. Ansøgningen skal være os i hænde senest 4 uger førend det påtænkte arrangement.

Du finder ansøgningsskemaet her. Læs først vejledningen herunder til udfyldelse af skemaet.

Generelt

Det er vigtigt af hensyn til indholdet i en tilladelse såvel som Strandparkens behandling af ansøgningen, at udfyldelsen af ansøgningsskemaet er præcis og giver en fyldig beskrivelse af, hvad der ønskes tilladelse til. Strandparken er ikke tillagt nogen myndighed. Tilladelser til benyttelses af arealer til arrangementer gives derfor alene af Strandparken som grundejer. Det forudsættes, at arrangøren selv indhenter eventuelle nødvendige myndighedstilladelser. Strandparken giver normalt ikke tilladelse til at afholde private fester fx bryllupper, konfirmationer og runde fødselsdage, som indebærer opsætning af telte.

Strandparken giver ikke mundtlige tilladelser til arrangementer.

1. Ansøger
Hvis en forening, firma eller lignende står som ansvarlig for arrangementet, anføres dettes navn. Privatpersoner kan ligeledes anføre deres navn her.

2. Kontaktperson
Foreninger, firmaer eller lignende anfører kontaktpersonens navn her. Privatpersoner kan undlade at udfylde dette felt.

3. Adresse M.V.
Postadresse anføres altid. Mailadresse kan anføres.

4. Arrangement
Her anføres arrangementtypen, f.eks. motionsløb, beachvolleystævne e.lign.

5. Dato og tidsrum
Her anføres, hvilken dato og tidsrum det pågældende areal ønskes reserveret. Eventuel opstilling af udstyr samt efterfølgende oprydning skal være indeholdt i tidsangivelsen.

6. Lokalitet
Her beskrives præcist, hvilken en lokalitet, der ønskes reserveret. Ved beskrivelsen benyttes de stednavne, der fremgår af kortet på Strandparkens hjemmeside. Der kan f.eks. skrives ”et areal på 25×50 m på stranden ud for Stenhuse” eller f.eks. ”et græsareal på 50×50 m mellem Skovstien og tilkørselsvej til parkeringsareal ved Ishøj Strand”. Ansøgningen skal vedlægges et kort, hvor arealet er markeret.

7. Udførlig beskrivelse af arrangementet
Det er vigtigt, at ansøger giver så udførlig beskrivelse af, hvad der påtænkes at skulle foregå, som muligt. En eventuel tilladelse vil være givet ud fra de oplysninger, som Strandparken har haft til rådighed for sin vurdering.

Det er særlig vigtigt at beskrive forhold, der er i konflikt med ordensreglerne. Ligeledes skal forhold, der begrænser andre besøgendes brug af strandarealerne beskrives. Såfremt et område ønskes afspærret, skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen.

Hvis arrangementet indebærer opstilling af diverse udstyr, skal dette beskrives. Ligeledes, hvis der ønskes nedgravet ting på strandparkarealet eller foretaget egentlige reguleringer i terrænnet.

Såfremt udstyr ønskes transporteret med motorkøretøjer til brugsstedet ad stier eller på strandarealet, skal punkt 8 udfyldes.

En tilladelse til at benytte et areal giver ikke samtidig tilladelse til at sælge læskedrikke o.lign. Strandparken har fire kiosker, hvorfra et sådant salg primært skal foregå.

8. Ansøgning om tilladelse til kørsel på stier eller strand
Såfremt ansøger mener, at arrangementet vil medføre behov for kørsel på stier eller strandareal, skal dette begrundes samtidig med, at der beskrives et forslag til kørevej og tidspunkter. Det oplyses hvor mange køretøjer, der ønskes tilladelse til, samt om nogle ef disse er lastvogne eller tilsvarende tunge køretøjer.

9. Eventuelle ønskede ydelser fra strandparken
Det skal fremgå af ansøgningen, om ansøger har særlige forventninger til ydelser fra Strandparkens side. Det kunne f.eks. være assistance til oplukning af bomme eller anvisning af stik til el-udtag. I sidstnævnte tilfælde skal forventet strømforbrug oplyses.